Algemene voorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden + privacy policy van Voornedirect Officesupplies v.o.f.

1. Toepasselijkheid
1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Voornedirect Officesupplies v.o.f., hierna genoemd: Voornedirect, gedane aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
2. Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Voornedirect en de Afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
3. Indien de Afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Voornedirect van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Voornedirect niet aanvaard en prevaleren deze Leveringsvoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
4. Onder "Afnemer" wordt verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Voornedirect in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met Voornedirect gesloten koopovereenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Voornedirect een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

2. Aanbiedingen/offertes
1. Alle aanbiedingen/offertes van Voornedirect zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Voornedirect tevens binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg); Voornedirect heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan. Indien de Afnemer op de website van Voornedirect een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de Afnemer op de knop ‘VERZENDEN BESTELLING’ drukt, definitief. Op het moment dat de Afnemer van Voornedirect een bevestiging per e-mail ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen de Afnemer en Voornedirect tot stand.
3. Bij aanbiedingen/offertes van speciaal voor Afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt Voornedirect zich het recht voor om bij levering de door Afnemer bestelde aantallen, met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.
4. Hetgeen hierboven onder lid 1 tot en met 3 is aangegeven, geldt eveneens voor door Voornedirect te berekenen meerwerk, waaronder het verrichten van installatiewerkzaamheden buiten de normale werkuren en treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.
5. In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders etc.opgenomen gegevens zijn voor Voornedirect nimmer bindend.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.

3. Prijs
1. Alle door Voornedirect gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Voornedirect aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en gelden deze voor (levering franco huis in Nederland (uitgezonderd de eilanden).
3. Voornedirect is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen e.d.
4. Voornedirect is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
5. Voor orders beneden een orderbedrag van Euro 89,- exclusief BTW worden administratie- en transportkosten à Euro 7,50 exclusief BTW op rekening gesteld.
6. Het minimum orderbedrag bedraagt Euro 0,00 exclusief BTW.
7. Emballage is gratis, met dien verstande dat kisten en kratten worden berekend, maar bij franco terugzending tegen de berekende waarde worden gecrediteerd.

4. Betaling
1. Voornedirect is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
2. Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Voornedirect afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende Afnemer.
3. Voornedirect is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze Leveringsvoorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
4. De betalingsconditie bedraagt netto à contant binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien echter 'maandfacturering' wordt overeengekomen geldt als betalingsconditie netto à contant binnen veertien dagen. Onder 'maandfacturering' wordt verstaan dat de afnemer gedurende een kalendermaand zaken van Voornedirect kan afnemen, waarbij Voornedirect telkens aan het einde van de kalendermaand factureert.
5. Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Voornedirect, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, het recht Afnemer voor het gehele verschuldigde bedrag de Nederlandse wettelijke rente vanaf het moment van in verzuim treden in rekening te brengen, onverminderd de aan Voornedirect verder toekomende rechten.
6. Alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Voornedirect worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van Afnemer. Wanneer het incasso in handen wordt gegeven van een advocaat, zullen de kosten worden berekend volgens de alsdan geldende declaratietarieven voor advocaten, welke door de Algemene Raad van de Orde van Advocaten worden vastgesteld en gepubliceerd.
7. Alle betalingen moeten geschieden op een door Voornedirect aan te wijzen bank- of Postbankrekeningnummer in Nederland.
8. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9. Verrekening door Afnemer is niet toegestaan, tenzij Voornedirect de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
10. Het doen van betalingen van Afnemer aan Voornedirect op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels credit cards geschiedt voor risico van de Afnemer. Voornedirect is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van credit cards. Het verschaffen van creditcard gegevens door Afnemer aan Voornedirect via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer."

5. Levering
1. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen, behoudens andersluidende schriftelijke regeling, de feitelijke vestigingsplaats van Afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
2. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6. Garanties Afnemer
1. Afnemer verplicht zich Voornedirect in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
a. aan Voornedirect de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
b. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
c. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00-18.00 uur kunnen plaatsvinden;
d. door derden te verrichten werkzaamheden, die niet tot de aan Voornedirect opgedragen werkzaamheden behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht, alsmede dat de door Voornedirect te verrichten werkzaamheden daarvan geen enkele hinder ondervinden;
e. licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin wordt gewerkt schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
f. de aangevoerde zaken met een daartoe geschikte lift of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, en dat het transport van de zaken door het gebouw niet gehinderd wordt.
3. Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan Afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is op grond van het feit dat Afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, niet mogelijk gebleken, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Voornedirect vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de Afnemer, conform artikel 8.
4. Onverminderd de verplichting tot betaling is Afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Voornedirect ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

7. Zichtzendingen
1. Onder 'zichtzending' wordt verstaan het op zicht plaatsen van zaken, met als doel de zaak waarvoor bij Afnemer belangstelling bestaat te visualiseren en te testen.
2. De zichtzending zal aan Afnemer worden gefactureerd, met dien verstande dat creditering plaats vindt indien Afnemer binnen dertig dagen na levering van de zichtzending, schriftelijk te kennen geeft de zichtzending niet te willen behouden en nadat de zichtzending in originele verpakking in goede staat en franco aan Voornedirect is geretourneerd. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen op de hierboven beschreven wijze aan Voornedirect zijn teruggezonden. Beschadigde en/of verloren gegane zichtzendingen worden niet gecrediteerd.
3. Zaken niet behorend tot het standaard assortiment van Voornedirect die specifiek voor Afnemer worden ingekocht ('buiten collectie'-zaken), worden nimmer als zichtzending aangemerkt.

8. Risico-overgang
1. Ongeacht hetgeen tussen Voornedirect en Afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van Voornedirect, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of van de door Afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten.
2. Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer of de door Afnemer ingeschakelde derde(n) is overgegaan, is Afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

9. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de door Voornedirect aan Afnemer afgeleverde zaken gaat pas op Afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Voornedirect uit hoofde van alle verkoopovereenkomsten met Afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
2. Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van Voornedirect heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
3. Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven.

10. Garantie
1. Voornedirect zal een prestatie leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie.
2. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens Voornedirect behoort in elk geval niet geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking.

11. Reclames
1. Afnemer dient te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
2. Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Voornedirect niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
3. Zichtbare gebreken dienen binnen acht werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan Voornedirect te worden gemeld.
4. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat Afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering c.q. dienst schriftelijk te worden gemeld.
5. Gereclameerde zaken mogen, met uitzondering van zichtzendingen als bedoeld in artikel 7, alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Voornedirect en dienen te zijn voorzien van de originele verpakking en retourbon. Retourzending dient in alle gevallen franco te geschieden. Voornedirect behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
6. Met betrekking tot 'buiten-collectie'-zaken als bedoeld in artikel 7 lid 3 zal Voornedirect retouren van 'buiten-collectie'artikelen in principe niet retour nemen.
7. In geval van naar het oordeel van Voornedirect gegronde en naar behoren ingediende klachten is Voornedirect, zulks te harer keuze, rekeninghoudend met de belangen van Afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel:
- ervanging/omruiling van de geleverde zaken c.q. verrichte diensten ofwel;
- verlening van een prijskorting.
8. Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
9. Reclames over facturen dienen binnen acht werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.

12. Aansprakelijkheid
1. Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van Voornedirect tegenover Afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van Euro 45.000,-.
2. De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien Voornedirect door Afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
b. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling bestrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
4. Voornedirect is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden valt.
5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Voornedirect.
6. Voornedirect is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Afnemer aan Voornedirect in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
7. Onverminderd het bovenstaande is Voornedirect niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de Afnemer.

13. Vrijwaring
1. Afnemer vrijwaart Voornedirect voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Voornedirect of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht.
2. Afnemer vrijwaart Voornedirect, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
3. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde risico's.
4. Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

14. Overmacht
1. Indien nakoming zijdens Voornedirect of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen - onder uitsluiting van verdere rechten - bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
2. Onder overmacht van Voornedirect wordt in ieder geval verstaan:
- de omstandigheid dat Voornedirect een prestatie (waaronder een prestatie van Afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
- stakingen;
- storingen in het verkeer;
- overheidsmaatregelen die Voornedirect verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
- relletjes, oproer, oorlog;
- extreme weersomstandigheden;
- brand;
- in-, uit- en/of doorvoerverboden.

15. Onvoorziene omstandigheden
Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat Afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Voornedirect niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

16. Retentierecht
Voornedirect is bevoegd om alle zaken die Voornedirect van Afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Voornedirect, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Voornedirect, dan is Voornedirect gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

17. Ontbinding
1. Elk der Partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
a. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
b. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd; c. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
d. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.
2. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Voornedirect op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Voornedirect de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Voornedirect behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

18. Industriële en intellectuele eigendom
1. Voornedirect garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
2. Indien niettemin door Voornedirect moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Voornedirect geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Voornedirect naar haar keuze na overleg met Afnemer de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
3. Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Voornedirect niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Voornedirect ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

19. Overdracht
Het is Afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Voornedirect te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

20. Wijzigingen/aanvullingen
1. Wijzigingen in deze Leveringsvoorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
2. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
3. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

21. Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Voornedirect en Afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Voornedirect met Afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van Voornedirect.
2. Voor vorderingen van Voornedirect is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van Afnemer bevoegd.
3. Indien Eén der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.

22. Toepasselijk recht
Op de door Voornedirect met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over Voornedirect en haar producten. De informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/ of ingetrokken worden. Voornedirect kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Voornedirect geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/ of geschiktheid.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat Voornedirect niet aansprakelijk is voor enige directe, indirect of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie of materiaal van websites en/ of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van Voornedirect.

Links met andere websites zijn alleen bedoeld om de gebruiker van deze websites te wijzen op het bestaan van desbetreffende sites. Voornedirect heeft geen invloed op bedoelde sites en een link met een website betekent niet dat Voornedirect die website goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt.

Copyright
Deze website is eigendom van Voornedirect. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Voornedirect. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voornedirect mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/ of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Voornedirect tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voornedirect is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Privacy Policy
Voornedirect respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voornedirect zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Voornedirect gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
- Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van ons bedrijf, de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar
info@voornedirect.nl
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
- Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
- Uw gegevens worden aan derden ter beschikking gesteld die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 

Voornedirect verkoopt uw gegevens niet.
Voornedirect  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Voornedirect.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of de brochure downloadt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. 

Altijd de beste prijs/kwaliteit
Altijd de beste prijs/kwaliteit
Niet goed, geld terug
Niet goed, geld terug
Persoonlijk advies
Persoonlijk advies
Razendsnelle levering
Razendsnelle levering
Uitsluitend 100% kwaliteit
Uitsluitend 100% kwaliteit
Veilig & vertrouwd
Veilig & vertrouwd
0 Vergelijken

Bezig met laden, een ogenblik geduld a.u.b.
Bezig met laden, een ogenblik geduld a.u.b.

×
×